Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[41r]

IX. Maria hun er en Jomfru reenetc. Christelige foruent/ Jesu Christo til Loff oc ære.

Maria hun er en Jomfru reen/
|41v som Scrifften monne beuise/
hun fødde en Søn foruden meen/
hannem skulle wi loffue oc prise/
hand haffuer oss alle aff synden løst/
hand giffue oss trøst/
oc Himmerigis euige lise.
Vaare Verdens Mestre paa en sted/
Det vaar saa faur en Skare/
De kunde ey alle met deris kloghed/
Hans godhed obenbare/
Saa er Jesus met Naaden fuld/
Hand være oss huld/
Naar wi aff Verden skulle fare.
Propheterne aff den hellig Aands naade/
Deris ord met skel beuiste/
At Jesus Christ fra syndens vaade/
|42rFra død oc Dieffuelens liste/
Dem frelser alle som paa hans naffn/
Sig til stor gaffn/
Troer hiertelige wden tuiste.
O Jesse riss oc Dauids quist/
O Jacobs liuse stierne/
Det est du Herre Jesu foruist/
Dit naffn loffuer ieg saa gierne/
Du løste naadelig Verden all
Aff Adams fald/
Du vilt oss styre oc verne.
O kunde ieg alskens tungemaal/
Oc Scrifftens dybe sinde/
O vaar min tunge giort aff staal/
Oc Engle maal der inde/
Da vilde ieg paa mine knæ falde/
Jesum paakalde/
Vel hundret tusind sinde.
Mine synder ere som sand i strand/
Mangfoldig som Soel i strimer/
Gud løse mig nu aff synders baand/
Oc helst i dødens time/
Gud lade mig aldrig bliffue fortabt/
Som mig haffuer skabt/
Giff mig aff naaderne sine.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.