Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[81r]

IX. Christi Kaarssis daglige Brug.

[Illustration]

|81v D. Nicolaus Hemmingius.

Huo som Christi Kaarss vil pryde/
oc der aff euig salighed nyde/
fem ædele Stene hand der i sette/
oc deris kraffter aldrig forgætte/
Tro Ydmyghed Lydactighed
Taalmodighed oc Kierlighed.
1. Troen hun er den ædele Sten
Som Christum gantske fatter allen/
Aff Christi ord er Troens krafft/
Hun acter intet all Dieffuelens mact.
Christi Retfærdighed før hun sig i/
Huor met hun er alle Synder fri.
|82r 2. Ydmyghed fylger Troen nær/
Hun slar sig neder for HERREN kier.
Hun frycter Gud vdi allen stund/
All Hoffmodighed slar hun til grund.
Hun kiender sin egen Synd oc Last/
Der for bliffuer hun i Troen fast.
3. Den ædele Sten Lydactighed/
Som fylger met Troens retsindighed/
All Kiødsens raad monne hun forsmaa/
J huor det hende vdi Verden vil gaa.
Huad HERREN biuder det vil hun giøre/
Aff Verden lader hun sig icke forføre.
4. Der voxer aff Troen Taalmodighed/
Som acter icke Modgangs bitterhed.
Hun veed at HERREN er huld oc tro/
Som hun skal hoss vdi euighed bo.
Den timelig Plage faar vel ende/
Som Christi Kaarss giffuer oss tilkiende.
5. Ved Kierlighed lader Troen sig see/
Oc vil sine deylige kraffter betee.
Hun kiender Christum vdi sine Lemmer/
Oc aldrig Barmhiertighed mod dem glemmer.
Guds billede monne hun altid ære/
Som alle Christne visselig bære.
Scriff dette Kaarss vdi hierte rod/
Saa kant du kiende huad HERren er god.
|82v Naar denne Verden hun vil dig glippe/
Oc du skalt Rigdom oc Venner slippe/
Da haffuer du trøst vdi all din nød/
Aff Christi dyre oc hellige død.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.