Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[83v]

IIII. Den Sequentz/ Victimæ paschali laudes:

Christus Jesus for oss offrit/
den loffue wi alle Christne.
Guds Lam haffuer |84r igenløst sine Faar/
Christus wskyldig haffuer
forligt Gud Fader oc alle syndere.
Død oc liff haffue nu strid/
liffsens høffding som vaar død
Christus nu leffuer altid skal regnere.
Sig oss nu Maria huad du haffuer paa veyen seet/
Jeg saa den leffuendis Christi graff/
oc ieg saa |84vhans ære som vaar opstanden.
Jeg saa Guds Engle oc iordeklæder til vidnisbyrd/
Christus vort haab vist opstanden er/
oc hand skal eder møde i Galilea.
Mariæ rette vidnisbyrd er fast mere troligt/
end alle Jødernis falske ord oc løgn.
Wi det sandelige vide/
at Christ stod op aff |85r Døde/
O Christe Konning forbarme dig offuer oss.
Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.