Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[97v]

IIII. Den Hymne/ Iesu nostra redemptio.

|98r Jesu som est vor Salighed/
all vor attraa oc kierlighed/
Alles vor Gud oc skaber blid/
som tog mandom sist i Verdsens tid.
Huilcken miskundhed dig offueruand/
At du saa drogst vor Syndsens baand/
Den grumme Død vilde du lide/
At wi maatte den euige Død quit bliffue.
Det Helffuede monne du igennem gaa/
Dine Fanger du frelste saa/
Jgen gangen til din Faders Land/
Der sidder du hoss hans høyre haand.
Din godhed tuingde dig saa sterckelige/
Vor Synd du barst taalmodelige/
|98vWi bede giff oss den euige ro/
At wi dig see oc hoss dig bo.
Den som aff Døden opstanden er/
Hannem ville wi loffue prise oc ære/
Met Faderen oc den hellig Aand/
Som sit Ord kundgiør i alle Land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.