Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[98v]

V. Jesu Christi Himmelfarts fruct nytte oc gaffn.

Jesus Christus er opfaren
offuer alle Engleskare/
Himlen indgangen/
oc tog saa Fengslet fangen.
Kyrie eleison.
Stor Seyr oc gaffuer hand bered
Da til sin Christenhed/
Lærd oss at kiende/
At hand offueruant vor Fiende.
Kyrie eleison.
|99rHand hoss sin Faders høyre haand
Sidder vor Konning sand/
Vil aff sin Naade
Sin Kircke styre oc raade.
Kyrie eleison.
Fra sin Fader vdsende hand
Til oss den hellig Aand/
Som oss opliuser/
Oc stadig trøst beuiser.
Kyrie eleison.
Sit Ords tienere hand oss giffuer/
Som her hoss oss bliffuer/
Oc oss oplærer
Gud ret at kiende oc ære.
Kyrie eleison.
Hand vil hoss sin Fader altid
Være vor Talsmand blid/
Oc for oss bede.
Thi maa wi oss vel glæde.
Kyrie eleison.
Hoss Gud beredde hand oss stæd
At være i euighed/
J Himmerigs ære/
Alt hoss sine Engle kiere.
Kyrie eleison.
O Herre Jesu wi tacke dig
For velgierninger slig/
Som du beteede/
Oss til stor trøst oc glæde.
Kyrie eleison.
Wi prise nu din Himmelgang/
Met Engle fryd oc sang/
|99vDin loff wi siunge
Met hierte mund oc tunge.
Kyrie eleison.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.