Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|108vOm den Hellige Trefoldighed.

I. O Herre Gud Fader met din krafft.

O Herre Gud Fader met din krafft/
hielp oss dine børn oc giff oss din mact/
til Aandelig strid mod Verden at kiffue/
At de wi kaldis wi kunde dem ret bliffue/
O Fader forbarme dig offuer oss.
|109rChriste du est allene vor skiold oc suerd/
dog mange det ey vil acte diss vær/
vden du met oss i striden vilt staa/
den grumme død wi aldrig vndgaa/
O Christe see til oss miskundelig.
O Herre hellig Aand vor trøstermand/
lær oss ret at kiende vor Høffuitzmand/
|109vlad oss ey komme vnder fremmede vold/
naar wi i striden faa Saar eller fald/
O hellig Aand miskunde dig offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.