Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[109v]

II. Gloria in excelsis Deo etc.

Alleniste Gud i Himmerig
være loff oc priss for alle sin naade/
der hand haffuer giort i Jorderig/
J disse samme naadelig dage.
Paa Jorden er kommen stor glæde oc fred/
Men|110rniskerne maa vel glædis ved/
Guds yndist oc gode villie.
Wi loffue wi prise wi neye dig/
Wi tacke dig for din herlighed/
O Herre Gud Fader i Himmerig/
Du haffuer oss giort stor kierlighed/
Alting haffuer du i din mact oc vold/
Huad du vilt haffue frem kand ingen forholde
Vel dennem der dig kunde frycte.
O Jesu Christ Guds eniste Søn/
Som hoss Gud Fader sidder/
Du som haffuer frelst all Menniskens kiøn/
Oc oss met Gud forliger/
Formedelst dit Blod oc haarde Død/
Haffuer du løst oss aff Synd oc nød/
Giff naade i din tro bliffue.
Du est allene vor Frelsermand/
Der oss vil Himmerige giffue.
Du est Gud Faders wskyldige Lam/
Der for oss Døden vilde lide/
Du est allene vor salighed/
|110vFor din skyld haffue wi naade fangit/
Allmectigste Jesu Christe.
O hellig Aand vor Trøstermand/
Som oss all sandhed kand lære/
Hielp oss at bliffue ved din lærdom/
Gud Fader oc Søn oc dig ære/
Beskerme oss fra Dieffuelens falske list/
Hielp oss at tro paa Jesum Christ/
Nu oc euindelig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.