Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[125r]

I. Jt Sanctus som D. Morten Luther vdsette aff Esaiæ vj. Capitel.

Esaias den Prophet monne det saa gaa/
at hand i Aanden Herren sidde saa/
J den høye Throne oc klare skin/
hans klæder opfylte det Chor omkring/
Tho Seraphin stode hoss hannem der/
Sex |125v vinger saa hand dennem haffue huer/
met de tho skiulte de deris Ansict klar/
met tho betecte de deris føder bar/
oc met de andre tho fløye de frijt/
mod huer andre robte de met megen flijt.
Hellig er Gud vor Herre Zebaoth/
Hellig er Gud vor Herre Zebaoth/
Hellig er Gud vor Herre |126r Zebaoth.
Som haffuer all Jorden opfylt met megit gaat/
Aff det rob skalff grunduol oc bielcker suar/
oc Husit fuld aff røg oc taage vaar.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.