Christian 3.s danske Bibel

VI

|555 J Det aar der Kong Vsias døde / saa ieg HERREN side paa en høy och Vsias. ophøyet Stoel / oc Træfflerne aff hans Kleder opfylte Templen. Seraphim stode offuer hannem / huer haffde sex vinge / met tho skiulte de deris Ansict / oc met tho skiulte de deris Føder / oc met tho fløye de. Oc den ene robte til den anden / oc sagde / hellig / hellig / hellig er den HERRE Zebaoth / alle land ere fulde aff hansApoc. 4. ære / At offuerdørtræerne beffuede / aff deris røstis rob / och husit bleff fult aff Røg.

Da sagde ieg / Ve mig / ieg forgaar / Thi ieg haffuer wrene Læbe / oc boer iblant it Folck som haffuer wrene læbe / Thi ieg haffuer seet Kongen den HERRE Zebaoth met mine øyen. Der fløy en aff Seraphim til mig / oc haffde it gloende Kul i sin haand / som hand tog aff Alteret met en tang / oc rørde min Mund / oc sagde / See / her met ere dine Læbe rørde / at din misgerning skal tagis fra dig / oc dine synder forladis.

Oc ieg hørde HERRENS røst / at hand sagde / huem skal ieg vdsende? Huo vilMatth. 13.Marc. 4.Lucæ. 8.Ioan. 12.Acto. 28.Roma. 11. vere vort Bud? Da sagde ieg / her er ieg / sent mig. Oc hand sagde / gack bort / oc sig til dette Folck / Hører det / oc forstaar det icke / Seer det och mercker det icke. Forherde dette Folckis hierte / oc lad deris Øern vere tycke / oc blinde deris Øyen / At de icke see met deris Øyen / oc icke høre met deris Øern / ey heller forstaa met deris hierte / oc omuende dem oc bliffue sunde. Men ieg sagde / HERRE / huor lenge? Hand sagde / indtil Stæderne bliffue øde / vden Jndbyggere / oc Husene for vden Folck / oc til at marckerne ligge plat øde. Thi HERREN skal bort driffue Folcket longt hen / at Landet skal bliffue meget forladet. Dog skal end nu den tiende Part bliffue der vdi / fordi at det skal bortføris oc ødeleggis / som en Eeg oc Lind / huilke haffue Bullen / alligeuel at deris Blad bliffue affslagne / Den Bul skal vere en Hellig sæd.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.