Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[114r]

III. Huo som vil leffue Christelig etc. D. Morten Luther.

Huo som vil leffue Christelig/
oc hoss Gud bliffue euindelig/
hand skal |114v fuldkomme de Thi Guds bud/
som oss haffuer budet vor Herre Gud.
Gud miskunde oss.
Jeg er din Gud oc Herre allene/
Til ingen anden haff tilfluct din/
Men tro paa mig aff hiertens grund/
Oc haff mig kier i allen stund.
Gud miskunde oss.
Mit naffn du ey vanære skalt/
Men prise oc paakalde det i nøden all.
Du skalt oc fire din Sabbaths dag/
At ieg i dig haffuer ro oc mag.
Gud miskunde oss.
Dernest hedre Fader oc Moder met flijd/
Saa gaar dig vel i alle tid.
Sla ingen ihiel/ fly heffn oc had.
Oc holt vel reen din Ecteskabs stat.
Gud miskunde oss.
|115rEn andens gods du skalt ey stiæle.
Oc ey mod hannem falskt vidne bære.
Du skalt oc icke hans Hustru begære/
Oc ey nogit aff det hans monne være.
Gud miskunde oss.
Disse Bud oss alle giffne ere/
At de skulle oss vor Ondskab lære/
Oc sige oss huad wi skulle giøre/
Om wi ville Gud i Himmerige tilhøre.
Gud miskunde oss.
Hand vil oss icke Himmerige giffue/
Vden wi ville effter hans Budord leffue/
Oc gaa der icke fra it straabrit/
Huilckit oss er alle wmueligt.
Gud miskunde oss.
Fordi kom til oss Jesus Christ/
Oc haffuer dem opfylt for oss vist/
Hannem bede wi alle om naade oc hielp/
Thi vor egen mact hun er intet verd.
Gud miskunde oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.