Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[10v]
DEn signede Dag er voss beted/
thi maa wi frilige quæde/
Christ er fød det er nu sked/
Thi maa wi voss vel glæde/
Han er ith Barn saa vnderligt/
Faurt oc skønt oc lysteligt/
alt inden sin Mandoms ære/
Hans mact hun er wtenckelig/
Hans krafft hun er wkrenckelig/
alt inden sin Guddoms ære
⁕ Moder hun er daatter verd/
Fader er sønsens herre/
Huo der haffuer hørt slig vnderlig fert/
at Gud vilde Menniske være
Suenden haffuer herre mact
Ehuor han gaar han giffuer paa act/
han kan det icke besinde/
han er baade nær oc laangt der fra/
som scrifften siger oc vndrer der paa/
hun kan det icke besinde
⁕ Den som alting haffuer i vold/
och Hiemmelen haffuer at raade/
han føddis i en Asne Stold
for øxen och Asen baade/
|11rSol oc Maane haffuer han giort/
All verden skaffte han met ith ord/
Planeter och alle Stierner/
han huiltis i den Krubbe saa trang/
For Mennisken vilde han lide den tuang/
Thi kendis wi hannem saa gerne
⁕ Christ er fød aff en Jomfru reen/
Det kunde han vel forlæste/
Som rosen springer aff Lylie gren/
emod naturens beste/
han føddis aff Jomfru spæ oc vng
Hendis byrde vor læt oc icke tung/
det kunde vel Jesus raade/
De Spenner der hun met gaff ath di
Der vor den Helligaandz dygd vdi/
Opfylt met Guddoms ære
⁕ Som Solen ganger igennem ith Glar/
oc det vorder inttet ath skade/
Saa vor Maria en Jomfru klar/
vdaff den Helligaandz naade/
Salig er den Barne Moder/
Som Herre Gud gaff naaden stor/
at hun skulde Jesum føde/
Saligt er det Liff hannem bar/
ocsaa de limmer der met vor/
Som voss skulde frelse aff møde
⁕ Keyseren lod biude offuer alt sit land
Han lod det folck bescriffue/
Alt Verden |11vstod da til hans haand/
de skulde hannem skatten giffue/
Opstod Josep och Maria glad/
saa fore de til Betlehem Stad/
de kunde icke lenger komme/
Der det kom til Minatz tid/
da føddis den Herre baade mild oc blid/
oss alle til glæde oc fromme
⁕ Engelen taler til Hyrderne saa/
han fick saa vel til orde/
Der han fand dem paa Marcken gaa/
Och voctede deris Hiorde/
Nu er Hiemmeriges Kong fød
All Verdens sorg hun er forød/
Det maa wi visselige acte/
Han er en Herre offuer Engle Kor/
En høffding offuer dem paa Jorden bor/
Fauer i alle sine facte
⁕ Herre Gud som oss haffuer skafft/
han lod sig der til sømme/
Frelste dem igen som vaare fortafft/
Alt vdaff Dieffuelsens gemme/
Forlad oss det som wi haffue brudt/
vnd oss ath gøre som for dig er gaat/
Vor hu fra Synden at vende/
Lad oss leffue i stadelig tro/
Met dig at bliffue i euig ro/
Oc fred for wden all ende

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.