Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[13v]

Om Christi Fødelse met de noder som Dies est leticie siungis

ITh lidet Barn saa ærefult/
i dag oss føddis til helsen/
Vdaff en Jomfru naadefuld/
Oss arme til vaar genløsen/
Vaare oss det Barn icke fød/
til euig tid da skulde wi Død
den salighed kom oss alle/
Eya du føde Jesu Christ/
at du menniske vorden est/
Lad oss ey i døden falde
⁕ Den tid hun er nu gantske rig/
ath wi Gudz Naffn mue ære/
thi Gudz søn vdaff Hiemmerig
paa Jorden monne vere/
Det er en stor ydmyghed/
Som oss Gud Fader haffuer beted/
en Suend hans Søn er vorden/
for wden alt meen er vorden oss lig/
Der met han gør oss alle rig/
|14rFrelsser oss aff Syndens byrde
⁕ Salig er den som dette Tror/
aff hiertens grund oc loffue
til euig tid han Salighed faar/
i Christo skal han soffue
Tror han ath Christus fyllist nock er
J Døden faar voss er giffuen til it verd
Aff Gud vaar euige Fader/
O huilcke vnder monne det vere/
Ath Christus lider faar voss vanære/
Och all vaar Synd betaler
⁕ Thi tacker hannem all Christenhed/
For dette store gode/
Och beder hans Barmhiertighed
han vilde oss alle benaade/
All falsk Lærdom at vende vdaff
Vor onde seduan ath giffue sin straff
och vilde oss dette forgiffue
Gud Fader Søn Och HelligAand
Vi bede dig baade Quinde och Mand
Lad voss vdt freden Leffue

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.