Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[14r]

Een Loffsang aff Christi Fødelse

|14vWJ loffue dig alle Jesu Christ
at du Menniske vorden est/
Oc aff en Jomfru fødder vor
Thi frøyde sig alle Engle skare
Kyrieleyss
Gudz euige Faders eniste Søn/
Han haffuer anammit Menniskens køn/
han laa i Krubben ned paa Straa/
Han vilde voss wsle icke forsmaa/
Kyrieleyss.
⁕ Den Verden alle i beslutte kunde/
Han er i Marie skød funden/
han er nu vorden ith Barn saa spæt/
der alting haffuer ene opræt/
Kyrieleys
⁕ Det euige Liuss kom da her ind/
At opliuse Verden met sit skin/
Det liuser vel i den mørcke nat/
at bliffue Gudz Børn giffuer det oss mact
Kyrieleyss
⁕ Gud Faders Søn aff Hiemmerig
er vorden en Gest i Jorderig/
at føre oss aff den grædelig Dall/
Oc gøre voss till Arffuinge i sin Sal
Kyrieleyss
⁕ Han vor her i Verden Fattig och Arm/
Thi han ville sig offuer voss forbarme/
Oc gøre voss saa i Hiemmelen rig
|15rOc alle sine hellige Engle lig/
Kyrieleyss
⁕ Dette haffuer han voss alle bered/
til at beuise sin kerlighed/
dess frøyder sig all den Christenhed/
Och tacker hannem dess til euighed
Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.