Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[15r]

En Lofsang met de Noder som Resonet in laudibus siungis met

AL den gantske Christenhed/
priser Gudz Barmhiertighed/
for hans store kerlighed/
Det er nu sket som spaat hagde Esaias
⁕ Gabriels ord de ere fuldkomne/
Eia Eia en Jomfru haffuer it Foster fød/
som Gud Fader hagde iæt i fordomtid
⁕ Nu er fød en Frelsermand en Frelsermand i Jsrael
aff en Jomfru/
som oss sagde Gabriel
⁕ Konningen vdaff Hiemmerige/
kom her ned til Jorderige/
at han vilde gøre oss salige/
Det er nu sket som spaat hagde Esaias
|15v⁕ All den ganske Menniskens køn/
vor fortabit/ Gudz eniste Søn/
nu haffuer han oss løst igen
Det er nu sket som spaat hagde
⁕ Dieffuelen hagde oss alle grebit/
met sin løgen oss alle suegit /
Christus haffuer hans mact knusit
Det er nu sket som spaat
⁕ Nu er kommen den salige tid/
der Propheterne hagde om screffuit/
At Gud skulde giffue sin Søn her ned
Det er nu sket som spaat hagde
⁕ Huo som Gudz Søn vil forsmaa
oc ey effter hans lærdom gaa/
Han kan aldrig naade faa
Det er nu sket som spaat hagde
⁕ Huo som Synden vil offuer giffue
oc Gud om sin miskundhed bede/
hand faa naade i Hiemmerige
Det er nu sket som spaat hagde
Det haffuer oss Christus nu fortient/
der til haffuer hannem Gud vdsend/
Thi vaar mact hun er intet beuent
Det er nu sket som spaat hagde
|16rI⁕ Der for bør oss tacke Gud/
Frycte hannem oc holde hans Bud/
Thi han er den voss hielper aff nød
Det er nu sket som spaat hagde Esaias

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.