Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

Simeonis Lofsang Nunc dimittis/ Luce ii.|17v

MEt glæde oc fred far ieg nu hen/
Alt effter Gudz vilge/
met ith frit mod fra denne Verden/
vil ieg nu skilies/
effter de ord som Gud haffuer loffuit mig/
Døden skal min søffn vorde
⁕ Det gør alt Jesus Christ Gudz Søn/
den tro Frelsermand/
den ieg haffuer seet met mine øyen/
Jeg tror vist ath han er
vor Liff oc all vor salighed/
J nød oc Dødens vaande
⁕ Den haffuer du Herre nu set frem
for alle Folck met stor naade/
Och till hans Rige alle Land/
lader bede oc raade/
Met dit dyre oc hellige ord/
Som synder oc nør kundgøris
⁕ Han er det klare oc salige Liuss/
for alle Hedninge at liuse/
Dem som ere |18r wuiss
oc Gud icke kende/
Han er och dit Folckis Jsrael/
Priss/ ære/ frøyd oc glæde

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.