Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[5v]

Denne samme Hymne Ambrosii Conditor alme siderum Anderledis fordansket/ Hun siungis oc met de samme noder

O Hellige skaber oc Fader kær/
som haffuer skafft alle liuse stierner/
Jt euigt Liuss monne du alt være/
dine ydmyge tiæners bøn nu hør
⁕ Di du besørgede det saa saare/
ath Verden skulde bliffue saa forlaaren/
Forderffuit i den euige død/
Thi vilde du hielpe i saadan nød
Der Verden stunnede til en ende/
gaff Christus sig alle til kende/
Han vdgick som en Brudgom ven/
den Jomfru han bleff klar oc reen
Sin store mact beuiste han/
at gantske Verden det befand/
Alle Knæ maa bøye oc vnder være/
i Hiemmel oc Helffuede oc Verden hære
|6r⁕ Alt det som han haffuer nu skabt/
det giffuer han baade verilse oc mact
Oc styrer dem effter sin vilge saa/
ath wi det klarlige kiende maa
⁕ Thi bede wi dig O hellig Christ/
naar du skalt komme en Dommere siist/
Lær voss til forn din vilge at gøre/
Och lad icke Dieffuelen voss forføre
⁕ Gud Fader hannem skee ære och priss/
Hans eniste Søn disliger viss/
Den Helligand oc lige der ved/
Fra nu oc indtil euig tid
Amen
Bereder Herren veyen
Retgører hans stier

Collecten finder du blant Søndagernis Collecter/ som læsis i de fire Søndage i Aduent

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.