Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[6r]

En hymne Sedulii/ aff Christi fødzel/ A solis ortus cardine Som siungis met de samme noder

|6vCHristum wi skulle loffue nu/
Marie Søn den rene Jomfru
Saa viit som Solen offuer skin/
bekende wi Jesum en Herre all ene
⁕ Den som skabte Hiemmel oc Jord
han tog mandom en træl han vord/
ath han voss icke gantske vilde fortabe/
Thi vilde han sig voss wmage
Gudz krafft ned aff Hiemmelen kom/
i det Jomfruelige liff giorde en mandom
Den Jomfru som den naade bar/
Hun viste ey fuldkommelige huad det var
⁕ Det kyske hiertens huss for vist/
snarlig anammede Jesum Christ/
hun bleff en Jomfru klar oc sand/
Sin Søn hun vndfick aff den helligaand
⁕ Den ædele Moder bar voss den/
som Gabriel forkynde vdsent/
Den Jomfru hun søgte Elizabet/
Oc fandz at haffue det hende vaar ieth
⁕ Joannes i sin Moders barm/
frygde sig baade met fod oc Arm/
Maria vdaff Gudz samfund/
Sang Magnificat/ |7rbaade met Hierte oc Mund
Den som all Verden haffuer i vold
han fødis i en Asne Stold/
En liden melck fødde hans nature/
Som føder oc vederqueger alle creature
⁕ Den Engelske skare gledis der ved/
at Christ vor kommen aff Abrahe Sæd
Det hørde de hyrder som woctede deris queg/
at christ vor fød oss menniskelig.
Ere vere dig Christ met Konge naffn
Som føddis aff en Jomfru verden til gaffn/
Holt din Spir met Kongelig act/
At Dieffuelsens rige faar icke mact

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.