Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[7r]

En anden Himne Prudentii aff Christi fødzel Corde natus Oc siungis met de samme Noder

CHristus aff Gud Faders hierte/
fød for Verdens begyndelse/
Alpha och O han er vist kallet/
Det er alt tings besluttelsse/
Huilcke nu haffue verit oc ære
Oc de som ære tilkommendis/
Fra nu oc ind til euig tid
|7v⁕ O den lycksalig fødzel
Der den moder Maria/
Fødde Christum vor genløsere/
opfyld met den Helligaand/
Oc det Barn alt Verdens frelsere/
lærde folckit Gud faders ord/
Fra nu oc til euig tid
⁕ Alt den gantske Hiemmelske skare/
disligist oc alle Engle/
Oc alting huad Gudz aand regerer/
loffue denne frelsere/
Jngen Tunge skal tie/
Men all verden skal loffue Gud/
fra nu oc ind til euig tid.
Dig loffue vnge oc gamle/
Disligist smaa børn Oc Christe/
Viduers skare oc Jomfruers/
Der til alle kyske hierter/
Samdrectelige met ith stemme/
for din store barmhiertighed/
Fra nu oc ind til euig tid
⁕ Dig Christe nu met din Fader/
oc den verdige Helligaand/
Vere loff oc ære til euig tid/
Oc bequem tacksigelse/
Heder krafft/ och der til mectighed/
i det euige Rige/
fra nu oc ind til euig tid
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.