Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[30v]

Sedit Angelus

|31rGVdz Engel sider hoss Graffuen/
Er førdt i klarhedzens Klædebon/
huilcken Quinderne saae
och bleffue forferde aff megen redsle
oc stode langt fra
Da talede Engelen sigendis
⁕ Den Kaarfeste paa Mandommen loffuer
Oc den Jordede for eders skyld erefulde gører
Den som opstod aff Døden tilbeder

Nolite metuere

⁕ Frøcter icke/
ieg siger eder det/
den leffuer huilcken i lede effter
menendis død at vere
och Menniskens Liff er opstanden met hannem
alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.