Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[32v]

Communio En Lofsang aff Christi opstandelse

CHrist laa i Dødzens vonde/
for vore Synder giffuen/
han er igen opstanden
bar oss det euige liff
At wi skulle altid vere glad/
hannem tacke oc prise i allen stad/
oc siunge Alleluia
Alleluia
⁕ Døden kunde ingen tuinge/
blant Mennisker alle paa iorden/
Det giorde i vore store Synder/
der fore i den wi fødde vore/
derfaare kom døden saa snart/
oc greb oss alle met en fart/
Hans fanger motte wi vere/
Alleluia
⁕ Jesus Christus Gudz eniste Søn
i vor sted er kommen/
Vid hannem faa wi den euige løn/
oc døden er offueruunden/
all sin ret oc all sin mact/
som wi vore vnderlagt/
Bort tog Christi død all ene
Alleluia
⁕ Det vor en gantske vnderlig strid/
|33rder Døden oc Liffuit stridde/
Liffuit fick da mact oc offuerhand/
oc monne døden affliffue/
Scrifften haffuer oss det kundgiort
at Christi Død bedreff det Mord/
En spot aff døden er vorden/
Alleluia
⁕ Her er det rette Paaske Lam/
om huilckit Gud haffuer budit/
det er det som paa Korssit kom/
for vor skyld stegt oc Dødet/
det Blod stenckis paa vore dørre/
oc holler Døden vden fore/
Den Mordener kan oss ey røre/
alleluia
⁕ Saa holde wi den høye fest/
met hiertens frøyd oc glæde/
At Jesus Christus er oss nest/
sin naade lader han oss skine/
Han er selff retuishedzens Liuss/
som opliuser vor hiertis huss/
Syndens Nat hun er bort gangen/
alleluia
⁕ Aff det sande Paaske Lam/
æde wi oc saa leffue/
den gamle Surdey Menniskens lerdom/
Gudz ord skal han nu vige
Christus han er den sande Mad/
som bespiser den Christne stat/
Troen kan ey andet lide/
alleluia
|33v⁕ Han frelste oss fra død oc Synd/
alt met sin bittre Pine/
Han er bleffuen opstandelsen/
retferdighed monne han giffue
Stat op aff søffne all Christenhed /
Lad mørckens Gerninger vere dig lede/
Retferdelige leff i Christo Jesu
alleluia
Pharaonis mact den grumme Mand
er fordømdt met alle/
ved Jesum Christ vor Frelsermand/
oss aff Egipten han kalde
Her haffue wi sand Mosen/
som vdledde all Jsraels køn/
Fra Syndens treldom til hiertens lise/
alleluia
⁕ Loff priss oc ære vere dig
Dauid/ O Christe vor Kong/
som stride for oss Mandelige/
Goliat er offueruunden
som lagde vind paa met all sin vold/
ath forderffue Jsraels Skiold/
Du Aandelige Jsraels Folck sig glæder/
alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.