Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[39v]

Denne samme Sang/ siungis altid i den Christelige forsamling fore Predicken

NV bede wi den Helligaand/
Alt om den Christelige Tro och ret forstaand/
Det oss Gud beuare/
oc sin naade sende
Naar wi heden fare/
Aff dette elende Kyrieleys
⁕ Du verdige Liuss giff oss dit skin/
Lær oss at kende Christum Jesum all ene
At wi met hannem bliffue/
vor kære Frelsermand/
Som oss monne indlede/
til det foriette Land Kyrieleys
⁕ Du søde Aand skenck oss foruist/
at wi maa dricke aff dit kerlighedsens bryst
At wi vdaff hiertet
huer anden elske
Met ith sind i Christo/
haffue baade fred oc ro Kyrieles
|40r⁕ Du ypperste trøstere i all vor nød
Hielp ath wi forsmaa Verdens spaat och wselhed/
At wi bestandige bliffue/
paa vor siste ende/
Naar wi met Dieffuelen kiffue
om dette elende Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.