Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|40vEn Hymne Veni creator spiritus

KOm Gud skabere o Helligaand/
besøg vore hierte met din miskund/
Met din naade forny vort sind/
At wi kunde kende skabning din
⁕ Du som kallis vor Trøstermand/
Den høyeste nogen tid vere kan/
Met Aandelig salue/ salue oss met/
At wi met dine gaffuer bliffue beseet
⁕ Optend i oss din Guddoms ild/
oc ødeleg vor egen vild/
Giff oss ith hierte rent oc purt/
Oc styrcke i oss det du haffuer giort
⁕ Du est siufold i gaffuer skøne/
du est Gudz finger paa den rette haand
Gudz Faders ord/ giffuer du vel fart/
offuer alle land at predickis snart
⁕ Driff fra oss nu Dieffuelsens list/
lær oss at kende Jesum Christ/
Oc tage Kaarssit aff hans milde haand/
huilckit han atskylle giffuer alle mand
⁕ Lær oss Faderen at kende vel/
som forsørger baade Liff och Siæl/
Sin|41r Søn for oss i Døden gaff/
Ath wi skulle icke faa euig straff
⁕ Gud Fader vere loff oc hans kære Søn/
Som oss forhuerffde den euige løn/
Der til vor trøstere den Helligaand/
loff priss/ oc ære i alle land

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.