Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[42v]

En anden Lofsang aff de hellige Trefoldighed

GVd Fader Søn och Helligaand/
hannem bør oss prise och ære/
Han gør miskund i alle Land
som wi mue daglige lære/
han haffuer beuist stor kerlighed/
mod Menniskens køn saa mangeled/
Som wi ville faa at høre
⁕ J Dieffuelens vold ieg fangen laa
ieg vor fordømt til døde/
Min synd mig qualde baade nat oc dag/
Jeg haffde stor angist oc møde/
Oc all tid sang ieg dybere ned/
Der vor ey raad ey salighed/
ieg vor i Synden vndfangen
⁕ Mine gode gerninger de hielpe mig ey/
de kunde ey døden offueruinde/
den |43r stercke Dieffuel han sagde ney/
han vilde ey lade sig binde/
Aff mig eller noger Creature/
Jeg vor i hans vold aff min nature/
Fordømt til euig pine
⁕ Der vor ingen i Verden til/
der mig forløse kunde/
Jeg vid ret aldrig huort ieg vil/
Jeg maa til Helffuedis grunde/
Gudz vrede der offuer mig er/
Oc Syndzens byrde der ieg nu bær/
Fortabit maa ieg bliffue
⁕ Da ynckede Gud i euighed/
min elende offuer maade/
Han tenckte paa sin barmhiertighed
han vilde mig hielpe lade
Sit Faderligt hierte vende han till mig/
han kaaste der paa for vden suig/
Det kæriste der han haffde
⁕ Han talede til sin kære Søn/
det er nu tid at forbarme/
Du skalt det gøre for min Bøn/
far heden oc frels de arme
Oc løss dem vd aff Syndens nød/
och sla ihiel den haarde Død/
Och lad dem met dig leffue
⁕ Gudz Søn sin Fader lydactig vaar
|43vHan kom til mig paa Jorden/
Aff en Jomfru baade reen och klar/
han vilde min Broder vorde/
saa lønlige førde han sin stat/
oc leed alskens nød oc megen platz
For han vilde Dieffuelen fange
⁕ Gudz Søn han sagde kom hid til mig/
Jeg vil mig offuer dig forbarme/
Jeg tolde den bittre død for dig/
der met du Hiemmerige skalt erffue/
Nu er ieg din oc du est min/
oc huor ieg er/ der skalt du vere/
Den fiende skal oss ey skade
⁕ Huem haffuer hørt større kerlighed
end Døden for wuenner at lide/
det haffuer ieg ene giort for dig/
at du skulde met mig bliffue/
Jeg er den ene der hielpe kan
Thi kommer til mig baade Quinde oc Mand/
Oss skal ret ingen atskilye
⁕ Mit blod det flyder paa Jorden vd
ieg ber det Kaarss met møde/
Jeg lider for dig den haarde Død/
tag Tro oc lad dig døbe/
Mit Liff offueruinder den Død met mact/
all Verdens Synder vore paa mig lagt/
Thi est du salig vorden
⁕ Til Hiemmels igen til Fader min/
|44rfar ieg fra denne elende/
Der vil ieg vere Mester din/
den Helligaand dig at sende
Som dig i angeste trøste skal/
oc dig vnderuise oc lære vel/
i sandhedz Vey at vandre
⁕ Huad ieg haffuer giort vnderuist oc lærdt/
det skalt du gøre oc lære/
Der met mit Rige opfylt bliffuer/
mig selff til loff oc ære/
Foruare dig vel for Menniskens sæt/
som oss foruender den Christelige ret/
Det giffuer ieg dig tilkende
⁕ Du skalt predicke den Christelige Tro
som ieg befaler at lære/
Elsker huer andre baade silde oc fro/
det skal mit budord vere/
For Dieffuelens lerdom vocte dig/
thi han er falsk oc skadelig/
Gudz ord det bliffuer euindelig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.