Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[8v]

Christus natus hodie

|9rNV er fød oss Jesus Christ/
Aff en Jomfru det er vist/
For vden mandz beblandelse/
Er han voss kommen aff høyeste
vor salighed
⁕ Gud vere met oss Emanuel/
den bebudede Gabriel/
Der til er vidne Ezechiel/
Han kom til voss vor frelsere
Gud Fader Søn
⁕ Fuldkommen er nu Dauidz dict/
Der til ocsaa Propheternis scrifft/
Christus er det Engelske liuss/
Som hyrderne saa i Krubben laa
ith Menniske
⁕ Den som kom aff Hiemmelen/
han atspurde Mennisken/
Ey quinde eller nogen Mand/
Forderffue nogen tid vilde han/
O miskundhed
⁕ Christne Børn forsamles nu/
Met Christ eders Broder verer glade och fro/
giffuer hannem loff vor Konning Viiss.
Som voss forhuerffuede den euige priss
Euindelig.

Disse gamle Sange haffue wi antegnet |9vAt huer maa see/ at der haffuer verit fromme Christne mit vdi den blindhed oc vildfarilse som wi vore vdi Och haffue dog verit opholdne vid Gudz naade vdi Christi sande bekendelsse

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.