Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[45r]

Beatus vir. Den første Psalm/ Vnder de noder/ Dixit insipiens eller Apollo lacht

VEl er den Mand der vandrer ey/
i de wgudeliges raad/
Oc icke staar paa Syndernis vey/
eller sider som spotterne sade/
Men haffuer sin lyst i Herrens Lou/
den er altid vdi hans hu/
Han idelige der paa tencker
⁕ Han er som it træ der plantet er/
hoss rindende vand strømme/
Huilket sin fruct i tiden ber/
hendis Blad sig ey forsømme
Huad han gør skal hannem vel bekomme
Men de forfaris som ære wfromme/
som Støff for vind hin stercke
|45v⁕ Der faare skal ey de wgudelige/
i Dom bestandige bliffue/
Oc naar de fromme forsamle sig/
Da findis de Syndere at lyue/
Thi Gud kender de Retferdigis Vey/
Men de wgudeligis sti/
vil han met mact forderffue
⁕ Ere vere dig Fader euindelig/
Och Christ din Søn vor Herre/
Der til vor trøstere den Helligaand/
aff hiertet wi det begere/
Giff oss din naade oc styrcke vor Tro/
Ai wi til sammen met kerlighed bo
J ith sind effter din vilge

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.