Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[45v]

Den ii Psalme Quare fremuerunt gentes

HVor faare stormede de Hedninge/
oc Folckene berammede wnytige raad
Jørderigis Konger haffue sig bestercket/
och ære forsamlede mod Herren och hans smurde Mand
⁕ Lad oss sønderbryde deris baand/
oc bortkaste deris Aag
⁕ Den som haffuer sin Bolig vdi Hiem|46rmelen skal dem bespaatte/
och Herren skall dem haanlige foriage
⁕ Da skal han dem vredelige tiltale/
oc dem i sin grundhed forskrecke
⁕ Men ieg haffuer skicked min Kong offuer mit hellige Bierg Sion
⁕ Jeg skal predicke Gudz bud at Herren sagde/
du est min Søn i dag fødde ieg dig
⁕ Eske aff mig oc ieg skal giffue dig de Hedninge til en Arff/
och almuen til en Eyedom.
⁕ Dem skalt du sønder bryde met en Jern spire/
oc som ith Lerkar søndersla
⁕ Saa skulle i Konger nu vere kloge oc lader eder vnderuise som ere Jorderigis Dommere
⁕ Tiener Herren i fryct/
och glæder eder i hannem met en skelffuende fare
⁕ Kysser Sønnen ath han icke vorder vred/
oc at i ey saa tabis aff Veyen
⁕ Naar hans grumhed begynder nogit at brende/
da lider dem vel som sette deris loffue til hannem
|46v⁕ Ere vere Gud Fader oc Gud Søn oc Gud den Helligaand/
Som verit haffuer aff begyndelsen nu oc altid er/
Och bliffuer euindelige/
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.