Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[67r]

Non nobis domine non nobis Den Cxv/ Psalm

GVd ære dit naffn oc icke vort/
som loffuer miskund och holder dine Ord
Lad wchristne ey faa den frøyd
at de mue sige/ huor er deris Gud
Ja vor Gud er i Hiemmelen/
huad han vil det bliffuer giort oc endet
Men deris Guder ere Sølff oc guld
som mand gør met hender oc Skaal
De haffue øren oc icke høre/
oc Næse som mand vil dem gøre
De kunde ey røre haand eller fod/
|67vey bede hielp om de i Jlden stod
Saadanne skulle de och bliffue som dem gøre/
oc de som der til lide
Men lader oss sette vort haab til Gud
saa vil han vere vor skiold oc spiud
Som gamle fedre haffde haab til Gud
saa vaar han deris skiold oc Spiud
Ehuo som frycter oc haaber til Gud/
den vil Gud vere baade skiold oc Spiud.
Ere vere Gud Fader oc Gudz Søn ocsaa Gud den Helligaand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.