Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[68v]

Denne Psalm gaar met de noder som/ Nu er oss Gud miskundelig.

O Herre Gud miskunde dig
oc see til oss paa Jorden/
wi ere dine Børn saa visselige/
vor Fader est du vorden/
Du sider høyt i Hiemmerig/
oc wi vdi Dødens Snare/
giff priss dit Naffn i Jorderig/
lad oss ey saa hen fare/
i din wgunst saa saare
⁕ O Fader forøg dit Rige fast/
lad Dieffuelen ey selff raade/
men frelss oss fra den skadelige gest/
begaffue oss met din naade/
At wi mue vere dine lydige børn/
oc lade dig styre oc raade/
Din vilge ske i Jorderig/
alt som i Hiemmelens Trone/
lær oss dine Børn til gode
|69r⁕ Giff oss i dag vort daglige brød
dine ord oc hellige naade/
oc frelss oss fra den euige død/
oc saa fra Dieffuelens vaade/
Borttag fra oss met naaden din
den Phariseyske Surdey oc lære/
Skenck oss igen den klare Vin
som Christus monne frembere/
det er ret Tro oc lære
⁕ O kære Fader ver voss huld/
oc spar oss i vor brøst/
Vor brøde er saa mangefold
hielp at wi ey mistrøste/
J vor strid stat oss mandelige bi/
ath offueruinde wuenner grumme/
Aandelige oc verdzlige genstrid/
ont vent fra oss all sammen/
oss hør kære Fader Amen
⁕ Priss loff oc heder til euig tid/
er vor begering alle/
skal giffuis dig vor Fader saa blid/
din Søn det oc for alle/
der til den Aand vor Trøstermand/
skal giffuis den samme ære/
aff fattige oc Rig i alle Land
som dig nu saare begere/
Giff dem alle den euige ære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.