Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[83r]

En Christelig vise mod det græselige Satans trusel

WAag op vaag op i Gudz naffn
du verdige Christenhed
oc tacke din kæriste Brudgom/
for denne naadelig tid/
i huilcken han dig sit ord
haffuer nu vdsent igen
Der met han vil oss frelse/
saa mange som det ræt elske/
Det klinger i alle Land.
|83v⁕ Men Dieffuelen verdens første/
som løgnens Fader er/
han vilde det gerne omstyrte/
met suig han forbiuder/
ath ingen skulde Gudz ord sige/
vid band oc Gotz oc Liiff/
Han lader mange fordriffue
forbrende oc affliffue/
der hielper hannem dog inted
⁕ Huad skær fast met sine Tender/
Satan oc hans parti/
met tru vil han forfærde
dig verdige Christenhed/
Dog bliff du fast vid Gudz Ord/
Thi han sørger for dig/
han siger huo dig nogen wret gør/
Hans øyen Sten han der met rører/
Han er din hielp visselige
⁕ See huorledis Gud hialp Jøderne
aff Egypti Land/
och røde Haff forsencte
den Kong Pharao/
Hierico det maatte och falle
for Gudz Folck strax paa stan/
aff de Trommeters skalle/
alt saa hielper Gud dem alle/
som sette deris Tro til hannem
⁕ Oc de Madianiter
giorde Gudz Folck platz oc møde/
Oc de Amalechiter
Gudz Folck robte da til Gud/
Han dem |84r naadelige reddede
formedelst Gedeon/
Den tid Gudz Folck Trommetede/
en Hedning den anden myrde/
Tiue hundrede Tusinde Mend
⁕ Tenck huor tid Gud beskermede
fra Sauls haand Kong Dauid/
den han haffde myrd saa gerne/
Gud beuarede hannem oc met flit/
For hans egen Søn den skøne
som kallis Absolon/
han vilde hans Liff bort nemme/
Dauid motte da rigit rømme/
Men dog der ind igen kom
⁕ Merck huorledis Gud halp at stride
alt mod Hieroboam/
J Kong Abia tide
dem han omkring sæt haffde/
at han kunde icke vndkomme/
da robte Folckit til Gud/
saa flyde de fiende met skamme/
oc Gudz folck slo aff dem
Femhundrit tusind døde
⁕ Desligest halp Gud at kampe
Assa den Kong Bold/
Da Serach vilde forderffue/
Gudz Folck met mact och vold/
De monne da Gud paakalle/
aff gantske hiertens grund/
thi maatte de blaa |84v mend falde/
Tusinde gange tusind talde/
For Gudz Folck samme stund
⁕ See huorledis Gud reddede/
den Kong Ezechiam/
den storlige trued haffde
Senacherib ved naffn/
Din sin her haffde stilled
alt mod Hierusalem/
aff dem Gudz Engel felde/
Firesindz tiue Tusind oc flere/
Oc saa giorde han dem tamme
⁕ Hør oc huor Gud lod krige/
for Kong Josaphat/
Den tid han vilde fordriffue/
Amon oc Moab met mact/
Gudz folck haffde sorg oc klage/
til Gud haffde det sin trøst/
De Hedninge lod Gud plaue/
de tog hin anden aff dage
och Gudz Folck bleff forløst
⁕ O Christenhed merck lige/
huor Gud sine fiende slar/
de mod hans Folck monne stride/
hans mact er nu lige stor
Han kan dig vel beskerme/
dine Haar ere alle talde
Lad du men Dieffuelen suerme
bliff du ved Gudz Ord gerne/
Altid saa est du vduald

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.