Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[86r]

Om Gudz ordz krafft oc mact En Aandelig vise

O Herre Gud det kommer nu vd/
dit Ord som skiult vor lenge/
Vd aff din naade/ i mange maade/
som Paulus |86vgiffuer oss til kende/
Oc ydermere Apostel flere/
aff din Guddommelige vilge
Thi tacke wi dig ydmyglige/
ath wi haffue leffuit den time
⁕ At det met mact i Liuset nu er lagt
det synis vel obenbare/
O Gud min herre ver dem naadig/
der dig daglige forsage
Oc acte mere/ paa Menniskens lære/
end paa din hellige vilge/
Lad dem forstaa ath de ey maa/
Met saadant tant bliffue frelste.
⁕ Vilt du met ære en god Christen vere/
met Troen skalt du det beuise/
Sæt din tillid/ i alle tid/
haab och Tro paa Gud all ene/
Elske hannem offuer alt/ gør ingen falsk/
det samme vil Gud saa haffue/
Jth rent hierte i dig vden falsk oc suig/
kan intet Creature dig giffue
⁕ All ene du Herre kan saadant gøre
aff din wsigelige naade/
huo det kan tro han haffuer ro/
oc hannem kan intet skade
Om det saa vaare/ at Pauuen sore
han vilde dit ord fordriffue/
Da kan han ey/ du siger ney/
thi skal han det lade bliffue
|87r⁕ Hielp Herre Gud i denne nød/
ath de sig motte omuende/
De icke betencke/ dit ord forkrencke/
oc ville det intet kende/
Men sige slæt/ det er wret/
end dog de det aldrig læsde/
Haffue icke heller hørt/ dit dyrebar ord/
er det ey ret Dieffuels vesen
⁕ Jeg tror ey andet/ end det er sant/
Som Paulus monne oss scriffue/
at skulde forgaa baade store oc smaa/
men dit ord det skal bliffue/
i euighed/ vor der end vred/
mange forstockede hierte/
Lade de ey aff/ da faa de straff/
Dieffuelen skal quiste dem nedre
⁕ Gud er min Herre/ oc ieg er den/
som hans død kommer til gode/
Thi han foruist/ haffuer mig forløst/
met pine och døden den haarde/
Thi tacker ieg dig/ at du vilt mig/
effter din foriæt vel giffue
Alt huad ieg bedis/ det skal mig vedis/
i Døden ocsaa i liffue
⁕ O Herre ieg haabis at du vilt dem
i ingen nød forlade/
Der dit ord nu aff Hierte oc hu/
som gode Tienere fatte/
|87vDu giffuer dem vist/ den euige trøst/
oc lader dem aldrig forfaris/
Thi beder ieg dig/ du lad icke mig/
aff Dieffuelen nu mere daaris

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.