Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[88r]

En Christelig vise om Menniskens wselhed. Hun gaar met de noder som/ Nu frøyder eder alle Christne

VEr glad och fro alle Christenhed/
och lader oss alle quæde/
Aff Jesu Christ saa inderlig/
thi han er all vor glæde
Aff hiertens grund wi prise hannem alle
han haffuer oss løst aff Adams fald/
Sit liff lod han der kaaste
⁕ J Dieffuelsens vold ieg fangen laa
Jeg vor fordømt till døde/
Min Synd mig qualde Nat oc dag/
ieg haffde stort Angist oc møde/
Och altid sanck ieg dybere ned
Jeg viste ey raad ey Salighed/
|88vSaa haffde mig Synden offueruundit.
⁕ Mine gode gerninger ere alle wrene
for Gud som hiertet ransager/
Min natur er baade ful oc slem/
som ieg det selff fornemmer/
At vilgen haffuer løst til alt ondskaff/
oc kan ey gøre det Gud oss bad
Thi maa ieg til Helffuede siuncke
⁕ Da ynckede Gud i Hiemmerige
min elende offuer maade/
Han tenckte paa sin barmhiertighed/
han vilde mig hielpe lade
Sit Faderligt Hierte vende han til mig/
han kaaste der paa for wden Suig/
Det kæriste der han haffde
⁕ Han talede til sin kære Søn/
det er nu tid at forbarme/
Du skalt det gøre alt for min Bøn/
far heden oc frelss de arme
Oc hielp dem vdaff Syndsens nød
och sla ihiel den haarde Død/
Och lad dem met dig leffue
⁕ Gudz Søn sin Fader lydig vor
han kom til mig paa Jorden/
aff en Jomfru baade ren oc klar/
han vilde min broder vorde/
Sin konglige mact førde han i løn/
alt vnder det wsle Menniskens køn/
Han vilde Dieffuelen fange
|89r⁕ Han bad oss alle komme til sig/
om wi vilde salige vere/
Han gaff sig selff mod Døden i strid/
sit Liff vilde han ey spare/
Han tede der met sin kærlighed/
wi skulde bliffue hans euindelige/
Oc aldrig fra hannem skillies
⁕ Mit Blod det flød paa Jorden ned
ieg bar det Kaarss met møde/
Jeg led for dig den haarde død/
Tro det och lad dig døbe/
Mit liff offueruinder all Dødsens mact/
all Verdens Synd vor paa mig lagt
Thi est du salig vorden
⁕ Til Hiemmels igen til Fader min
foer ieg fra dette elende/
Der vil ieg vere meglere din/
den Helligaand dig vdsende
Han dig i angist trøste skal/
han skal dig lære sandhed all/
Oc vise dig rette veyen
⁕ Du skalt predicke den Christelige tro/
der ieg befaler at lære/
Och elske huer anden aff hierte oc hu/
det skal mit bud nu vere/
For Menniskens lerdom vocte dig/
Thi han forderffuer all sandhed/
Gudz ord det bliffuer euindelige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.