Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[93rI]

Kong Fredericks vise

FRed giff oss kære Herre/ i Troen reen/
aff naaden din
Formedelst Christum din Søn haffuer du oss løst/
formedelst din gunst
ith Men|93vIniske løst hannem vorde/
oss alle til trøst/
O Herre vor brøst
du vilt oss snart forgiffue/ Aff din blotte naade
at wi motte euige leffue
⁕ De ord er verde at prise
der du haffuer sagt/
Oc nu met krafft sig mectelig beuise i mange Land/
de gaa nu frem/
Som Esaias spaade
at Christus all ene
det rette skin er/
Der wi skulle følge/
O min Herre och Gud/
Lær mig din vilge at gøre
⁕ Riglige met mact ophøyet er nu din Søn/
i Hiemmels throne/
Sit arme folck til gode/
han gaff sit Blod all Verden til gode/
der met han Dieffuelen felde
Met all hans mact/
som før haffde sagt/
Joannes dig till ære/
Han forkyndede det Christus dit Lam skulde vere
⁕ Kong Salomon den vise/
bar sig ret at/ oc ey forgette/
Dig Herre oc Gud at prise/
Visdom aff dig fick han visselig/
din vilge ath gøre/
Dog falt han saare/
ret obenbare/
aff dine lønlige domme/
O min Herre oc Gud
huem dine ord Tror/
skal døen ey ramme
|94rI⁕ Til naade vor Herre tilbøyet/
barmhiertelig/
ieg Tror paa dig/
For stør dieffuelsens trusel/
der aff stor trøst/
Den Antichrist/
haffuer met sine falske liste/
Herre sla hannem ned/
Din naade och sandhed de skulle alt priss beholde/
O min Herre oc Gud/
lad dit naffn prisis bolde
⁕ Dannis oc god/
er din kære Søn/
til hannem min bøn/
om en tro skøn/
det leffuendis Brød han kallis/
Huo der æder aff/
som han haffuer sagt/
skal leffue euindelige/
O Jesu Christ/
du est foruist
Gudz Oess oc Kierne/
O min Herre och Gud/
Lad mig hoss Christ bliffue gerne
⁕ Marck/ Stæder/ Jord och Hiemmel
skal forgaa/
huor fast de staa/
Dine Ord kunde aldrig forgaa/
bliffue euindelige/
Des trøster ieg mig/
Huo dem Tror/
skal fri vere/
stor strengedom din/
O Herre min/
der met mig gantske vel nøgis/
Amen siger ieg/
Huor det Herre din vilge føger

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.