Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[98vI]

Fader Vor

O Fader vor wi bede dig/
Som oss haffuer lærd vor Herre Jesus Christ/
hør oss dine Børn for din godhed/
thi du vden tuil ræt barmhiertig est/
J hiemmerig er din Bolig/
som oss dine ord monne lære/
dog stedsse din mact baade dag oc nat/
oss her paa Jorden altid beskermer
⁕ Helliget vorde dit naffn altid/
i huil|99rIket all ene wi salige bliffue/
Giff oss din krafft at prise det/
met ord och gerninger Christelig leffue/
Tilkomme lad dit Rige
huilcket retuished/ fred/ oc glæde er/
Paa Jorden vorde din vilge som i Hiemmelen
at wi dig lyde/ vor vilge sla neder
⁕ Giff oss i dag vort daglige Brød/
til Liff oc Siæl wi bede dig gerne/
Forlad oss oc vore Synder snøde/
ræt lige som wi veluillige ere/
at forlade dem oss gøre emod
Oc led oss icke i fristelse/
at oss ey offueruinder vor fiende/
Men frelss oss fra ont altid
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.