Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[90rII]

De X Gudz bud anderledis

GVd lod røst aff Skyen lyde/
Jsrael han monne tilbiude/
Ath bekende sin Skabermand/
Hør til Jsrael sagde han

Den Første Taffle

Jeg er din rette Gud oc Herre
thi haff du ingen Guder flere
Alt haab oc trøst sæt du till mig
och lad mig elskis ræt aff dig
Gudz naffn vanære ingenlund
met Mund eller aff hiertens grund
Lad ingen ting synes dig saa god
|90vIIath du priser det mig emod
Din Sabbat skalt du holde hellig
oc helst skal det vere Aandelige
Ath du forlader gierning din
oc mig i dig gøre vilge min

Den anden Taffle

Elsk din Fader oc din Moder
Tuctmestere/ Herrer oc Konger
Lyd oc tiæn dem aff din mact
saa leffuer du lenge i Legems krafft
Plat ingen skalt du sla i hiel
ey heffne om du haffuer end skel
Ver ey hadsk/ men fuld met taal
Elsk din fiende/ ver hannem huld
Dit Ecteskafft holt purt oc klart
eller oc bliff i Jomfru stat
Faste/ vaag/ oc holt Legemit i spect
oc holt dit leffnet rent oc ræt
Een andens gotz skalt du ey stiæle
ey Aagre ey met Tyffuen fiæle
Tal icke winding offuer skel
men vndsæt huer som dig flyer til
Falsk vidnesbyrd skalt du ey bære
|91rIIey liug paa din ieffn Christens ære
For andre du forsuare hans røcte
dylg huad du vedst met hannem wtuct
Aff hiertens grund for vden liste
skalt du elske din Jeffn Christen
Begære du hans ey met wret
om du vilt leffue som dig er iæt

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.