Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[51r]

Den xv Psalm. Domine quis habitabit

HErre huem skal haffue sin bolig i dit Paulun/
oc huo skal bliffue paa dit hellige Bierg
⁕ Den som vandrer for vden smitte/
och den som gør Retferdighed/
och aff sit hierte taler sandhed
⁕ Den som icke haffuer belackit met sin Tunge/
oc icke giort sin neste ont/
och ført hannem paa nogen haanhed
⁕ De wfromme foractis vdi hans øyen
men dem som frycte Gud gør han ære
|51vDen som loffuer sin neste met eed/
oc foruandler det icke.
⁕ Den som icke vdgiffuer sine penninge paa Aager/
oc icke tager gaffuer offuer den wskyldige
⁕ Huo som dette gør/
han skal aldrig forfaris euindelige
Ere vere Gud Fader oc Gud Søn
Ocsaa Gud den Helligaand
Som verit haffuer aff begyndelsen/
nu oc altid er/ oc bliffuer til euighed
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.