Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[100v]

Gloria in excelsis deo/ Met de samme noder

AL ene Gud i det høyste vere ære/
och tack for sin store naade/
Derfaare at oss nu aldrig mere/
kand røre Siælens skade/
gud Haffuer til oss nu ingen had/
men her er nu fred wden all wlad/
All feyde haffuer nu fangit ende
Vi loffue wi prise oc tilbede dig/
for din ære wi dig tacke/
At du Gud Fader i euighed/
regere oss oc vil acte/
Ganske wbegribelig er din mact/
all verden hun er dig vnderlagt/
Vel er oss for saadan en herre
O Jesu Christe Gudz enbaarne/
en |101rSøn vor Hiemmelske Faders/
forløst haffuer du de forlorne/
at Gud dem vel behager/
Gudz hellige lam vor Herre oc Gud
tag til dig vor skyld/ gør for oss bod/
Forbarme dig offuer oss arme
⁕ O Helligaand almectiste Gud/
du aller ypperste trøstere/
aff Dieffuelsens vold led dennem vd/
der Jesus Christus forløste/
Formedelst stor martyr oc bitter død/
Affuent fra oss all iammer och nød/
Der til wi oss forlade

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.