Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[99vII]

Gloria in excelsis deo

AL eniste Gud i Hiemmerige/
vere loff oc priss for all sin naade/
Der han haffuer giort i Jørderige
i disse samme naadelige Dage/
Paa Jorden er |100rkommen stor glæde oc fred/
Menniskerne maa vel glædis ved/
Gudz yndist och gode vilge
⁕ Vi loffue wi prise/ wi neye dig/
wi tacke dig for din erlighed/
O Herre Gud Fader i Hiemmerige/
Du haffuer oss giort stor kærlighed/
Alting haffuer du i din mact och vold/
huad du vilt haffue frem kan ingen forholde/
Vel dem der dig kunde frycte
⁕ O Jesu Christ Gudz eniste Søn/
Som hoss Gud Fader sider/
Du som haffuer frelst all Menniskens køn/
oc oss met Gud forliger/
formedelst dit Blod och haarde Død/
haffuer du oss løst aff Synd och Nød/
Giff naade i din Tro bliffue
⁕ Du est all ene vor Frelsermand/
der oss vil Hiemmerige giffue/
Du est Gudz Faders wskyldige Lam/
der for oss døden vilde lide/
Du est all ene vor salighed/
for din skyld haffue wi naade fangit/
Altmectigste Jesu Christe
|100v⁕ Helligaand vor Trøstermand/
som oss all sandhed kan lære/
hielp oss at bliffue ved din lærdom/
Gud Fader oc Søn oc dig ære
beskerme oss fra Dieffuelsens falske list/
hielp oss at Tro paa Jesum Christ/
nu oc euindelige Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.