Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[101v]

Her effter maa mand læse enten dette eff|102rterfølgende Epistel/ eller ith andit i det Gamle eller Ny Testamente

i. Corin. xi.

BRødre/ J de ting ieg biuder eder/ da loffuer ieg icke at i komme tilsammen

Jcke i de beste maade/ men i de verste/ Thi ath naar i komme tilsammen i Menigheden/ Da hører ieg ath der er Parti och tuedract blant eder/ och ieg Tror det vel saa hen/ Thi der maa være Parti blant eder/ Paa det ath de som ere gode och erlige/ Ath de skulle obenbaris blant eder

⁕ Naar i komme tilsammen met huer andre/ Da holde i icke der vaar Herris Naduere/ Thi ath/ huer tager sin egen Naduere oc eder besynderlige/ Och den ene er hungrig/ Oc den anden Drucken/ Haffue i icke Huss ath æde och dricke i/ eller forsmaa i Gudz Mennighed/ oc beskemme dem som inted haffue? Huad |102vskal ieg sige her til/ skal ieg loffue eder her i? Ney ieg loffuer eder icke

⁕ Jeg anammede det aff Herren som ieg lærde eder/ At vor Herre Jesus tog Brødet i den nat som han vor forraad/ oc tackede Gud/ oc brød det sønder och sagde/ Tager oc æder/ Det er mit legeme som brydis for eder/ gører det i min ihukommelse. Desligest tog han oc Kalcken effter Nadueren oc sagde/ Denne Kalck er ith Nyt Testamente i mit Blod/ Gører dette saa tit som i Dricke i min ihukommelse Thi at/ saa tit som i æde dette brød oc dricke aff denne kalck/ da skulle i forkynde Herrens død til han kommer

⁕ Thi at/ huo som æder dette brød/ eller dricker Herrens Kalck wuerdelige/ han er skyllig i vor Herris Legeme oc blod Men huert Menniske skal prøffue sig selff/ oc æde saa aff brødet och dricke aff Kalcken. Thi/ Huo som æder och dricker wuerdelige. Han æder oc dricker selff dommen/ om han icke dømmer om Herrens Legeme

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.