Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[103v]

Sequentzer.

Fra Christi fødsels høytid oc til kyndelmøsse/ Grates nunc omnes/ met sin Dantske. Nu lader oss alle tacke Gud vor Herre Folio viii

Fra Kyndelmøsse och til Faste/ Lumen ad reuelationem/ met den Dantske Nunc dimittis/ som begyndis/ Met glæde oc fred/ Folio xvii

All Faste De profundis paa Dantske/ Aff dybsens nød/ Folio xcvii

Vor Frue dag i Faste/ Aue Maria/ Engelen indgangen til/ Folio xxv

J Dimmel vge/ Det hellige Kaars vor Herre selff bar/ Folio xxv

|104rFra Paaske oc til vor Herre hiemmelferd/ Victime/ Christus Jesus for oss offret/ met Christ stod op aff døde mellem huert tredie vers/ Eller ved huert Verss effter Marie Magdlene andsuar/ som en vng persone skal siunge. Folio xxxi

Fra vor Herris Hiemmelferd til Pingetz dag/ Festum nunc celebre/ met dette hendis ene verss paa Danske/ som her effterfølger

Den ypperste høytid och store Aandelige glæde/
tuinger vore hu oc sind lystige sang at quæde/
Naar Christus met Siæl och Krop/
foer til sæde i Hiemmelen op/
hueden han oss kommer
en milder Dommere

Denne maa oc siungis samme tid til Dansk Afftensang/ Mellem huer i thu. Verss i Hymmen/ Effter Orgene och Chored

Fra Pingetz høytid oc huer Søndag der effter siunges/ Nu bede wi den Helligaand. som staar paa det xxxix blad

|104vAlle andre Helgens Dage maa siungis denne part aff Aue preclara. Benaade oss euig Gud/ som haffuer alle Helgen naade teed/ Eller som haffuer S. Peder S. Pouil. et cetera N. oc findis samme sang paa det lxxxxviii. blad

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.