Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|107rDen Christne forsamling oc Chorid siunge till haabe Credo

WJ Tro alle sammen paa en Gud/
Hiemmels skabere oc iordens
Gudz søn sin Faders vilge giorde/
paa det wi sine børn skulle bliffue/
Han vil oss forse vor nering/
liff oc Siæl i hans beuaring
Altid han oss vil beuare/
inted ont skal oss vederfare/
Han sørger for oss dag oc nat/
for han haffuer alting i sin mact
⁕ Vi tro oc alle paa Jesum Christ/
som er Gudz Søn oc vor Herre/
Som aff den Helligaand vndfangen vor/
aff Guddommelig krafft oc ære/
Aff Maria den |107vrene Jomfrue/
ith sant helligt menniske er vorden/
Pint vnder Pontio Pilato/
Kaarssfest/ død/ oc Jordet/ til Helffuedis foer/
Paa Tredie dag høy aff døde opstod/ til Hiemmels foer/
Vor Dommere er han vorden
⁕ Vi Tro oc paa den Helligaand/
lig met Fader och met Søn/
Som alle bedrøffuedis husualere er/
Met dyrebar gaffuer och naader skøne/
All gantske Christenhed paa Jorden/
Jth samfund giort met sine Ord/
Met hannem vaare Synder till giffne vorde/
Vi Menniske skulle alle opstande/
effter dette ælende/ Jth nyt leffnit er oss forred
i euihed till euig tid

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.