Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|108vCredo Anderledis

VJ Tro allesammen paa en Gud/
som Hiemmel och Jord och alting skob/
Han kalder sig vor Fader kær/
som Børn røre wi hannem paa nær/
han holder oss op vort daglige Brød/
ath vor Siæl ey maa lide nød/
Liff oc Legeme varer han oc
han seer oss for at wi faa nock/
dess haffuer han oc vel stor mact/
Thi alting er hannem vnderlagt
⁕ Vi Tro oc saa paa Jesum Christ/
vor Herre oc skabere altsomkærist/
Som er Gud Faders euige Søn/
hannem lig i mact offuer huert køn/
Aff Jomfru Maria fødis Mand/
det besteller den Helligaand
Død paa Kaarssit/ Helffuede han brød
frelste oss saa aff all vor nød/
Han opstod oc i/ rigit for/
rede oss rum i Engle kor
⁕ Vi Tro oc paa den Helligaand/
met Fader oc Søn en Gud sand/
Som oss i en Christen samfund
Sambler och pryder mangelund/
Vocter oss fra syndelig id/
och i vor brøst er han oss blid/
Vi |109rskulle oc alle igen opstaa/
met vor idret for dommen gaa/
Riget skulle wi da faa sammen/
Som Christus haffuer oss forhuerffuit/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.