Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[115r]

Jt Sanctus til høytilige dage som D. Martinus vdsette aff Esaie vi. Ca:

Det hende sig Esaie Prophet
at han i Aanden haffuer Herren seet
Sidende paa en throne aff herlig ting
hans kleder bremme fylt all chorid omkring
Han saa ii Engler Seraphin staa
sex Vinger haffde huer aff dem paa
Met de ii skiulede de deris ansicter klare
met de ii toge de deris fødder til vare
Met andre ii fløge de heden met ald
oc raapte til huer andre at det skald

Tho vnge personer siunge dette tre gaange

|115v Hellig est du HERre Sabaoth

Chorid suarer huer gang

Din Maiestat opfyller all verden met got
Dørren røste der de hæden føg
Oc Huset bleff fylt met toge oc røg

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.