Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[115v]

Den samme Sang met en anden Danske.

ESaias den Prohete monne det saa/ gaa
at han i Aanden Herren side saa/
i den høye throne oc klare skin/
hans Klæder opfylte det Kor omkring/
tho Seraphin stode hoss hannem der/
sex vinger saa mand dem haffue huer/
Met de tho skiulte de deris Ansicte klare/
met tho beteckte de deris føder bare/
Oc met de andre tho fløge de friit
i mod huer anden raabte de met megen flit/
Hellig er Gud vor Herre Sabaoth/
som haffuer all Jorden opfylt met megit gaat/
Aff det raab skalff grundual oc bielke suar/
Och husit fult aff røg oc taage vaar/
Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.