Christian 3.s danske Bibel

[952]

VI.

DEr effter foer Jhesus bort offuer Haffuit / hoss den Stad Tiberias i Galilea / oc der drog meget Folck effter hannem / fordi at de saae de Tegen / som hand Matth. 14.Marci 6. Lucæ 9.giorde met de Siuge. Da gick Jhesus hen op / paa it Bierg / oc sette sig der met sine Disciple. Oc det vaar nær Paaske Jødernis Høytid.

Da opløffte Jhesus sine øyen / oc seer at der kommer meget Folck til hannem / oc siger til Philippum / Huor købe wi brød / at disse skulle æde? Men hand sagde det at forsøge hannem / Thi hand viste vel / huad hand vilde gøre. Philippus suarede hannem / Brød for thu hundrede Pendinge er icke nock iblant dem / at huer tager noget lidet. Da siger en aff hans Disciple til hannem / Andreas Simonis Petri broder / Her er en Dreng / hand haffuer fem Bygbrød / oc tho Fiske / Men huad er det iblant saa mange? Jhesus sagde / Skicker Folcket til sæde. Oc der vaar meget græss paa den sted. Da sette sig ned ved fem tusinde Mend. Oc Jhesus tog Brødene / tackede / oc fick Disciplene dem / Men Disciplene finge dem / som haffde sæt sig ned. Disligest ocsaa aff Fiskene / saa meget som hand vilde.

Oc der de vaare mætte / da sagde hand til sine Disciple / Sancker tilsammen de offuerbleffne Leffninger / at der inted spildis. Da samlede de / oc fyllede tolff Kurffue met Leffninger / aff de fem Bygbrød / som de leffnede / der finge mad. Der Menniskene nu saae det Tegen / som Jhesus giorde / sagde de / Denne er visselige den Prophete / som skal komme til Verden. Der Jhesus nu merckte / at de vilde komme at tage fat paa hannem / at de kunde gøre hannem til Konge / da vigede hand atter paa Bierget / selff alene.

Om afftenen / ginge Disciplene ned til Haffuit / oc traadde i Skibet / oc komme offuer Haffuit / til Capernaum / oc det vaar allerede bleffuit mørckt / Oc Jhesus vaar icke kommen til dem. Oc Haffuit gaff sig op / aff it stort Vær. Der de haffde nu roet ved fem oc tiue eller trediue agre longt / da saae de Jhesum gaa paa Haffuit / oc komme nær til Skibet / Oc de frøctede. |953 Da sagde hand til dem / Det er ieg / Frøcter eder icke. Saa vilde de tage hannem i Skibet / oc Skibet vaar strax hoss Landet / som de fore til.

Den anden dag / saa folcket / som stod paa denne side Haffuit / at der vaar inted andet skib / vden det ene / der hans Disciple vaare traadde vdi / oc at Jhesus traadde icke met sine Disciple i skibet / men hans Disciple alene vaare farne offuer. Och der komme andre skib fra Tiberias hart til den Sted / som de ode Brød ved HERRENS tacksigilse. Der Folcket nu saa / at Jhesus vaar der icke / oc ey hans Disciple / da traadde de oc i skibet / oc komme til Capernaum / oc lete effter Jhesum. Oc der de funde hannem paa hin side Haffuit / sagde de til hannem / Rabbi / naar est du kommen hid?

Jhesus suarede dem / oc sagde / Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / i lede effter mig / icke fordi / at i haffue seet Tegen / men faar i ode aff Brødet / och bleffue mette. Arbeyder paa mad / icke den som er forgengelig / men den som bliffuer i det euige Liff / huilcken menniskens Søn skal giffue eder / thi Gud Fader beseglede hannem. Da sagde de til hannem / Huad skulle wi gøre / at wi kunde arbeyde Guds gerning? Jhesus suarede / oc sagde til dem / Det er Guds gerning / at i tro paa den / som hand vdsende. Da sagde de til hannem / huad gør du for it Tegen / paa det wi kunde see oc tro dig? Huad arbeyder du? Vore Fedre ode Manna i Ørcken / lige som screffuit staar / hand gaff dem Brød aff Himmelen at æde. Da sagde Jhesus til dem / Sandelige / sandelige / ieg siger eder / Mose gaff eder icke Brød aff Himmelen /Psalm. 78. men min Fader giffuer eder det rette Brød aff Himmelen. Thi dette er Guds brød / som kommer aff himmelen / oc giffuer Verden Liff.

Da sagde de til hannem / HERRE / giff oss altid saadant brød. Jhesus sagde til dem / Jeg er liffsens Brød / huo som kommer til mig / hand skal icke hungre / oc huo som tror paa mig / hand skal aldri tørste. Men ieg haffuer sagd eder det / at i haffue seet mig / oc tro dog icke. alt huad min Fader giffuer mig / det kommer til mig / oc huo som kommer til mig / den skal ieg icke vdstøde. Thi ieg er kommen aff himmelen / icke at ieg skal gøre min vilie / men hans / som mig vdsende. Oc det er Faderens vilie / som mig vdsende / At ieg skal inted miste aff alt det / som hand gaff mig / men at ieg skal opuecke det paa den yderste dag. Oc det er hans vilie som mig vdsende / at / huo som seer Sønnen / oc tror paa hannem / skal haffue det euige Liff / Och ieg skal opuecke hannem paa den yderste dag.

Da knurrede Jøderne der faare / at hand sagde / ieg er det Brød / som kom aff himmelen / Oc de sagde / Er icke denne Jhesus Josephs søn / hues Fader oc Moder wi kende? Huorledis siger hand da / ieg kom aff Himmelen?

Jhesus suarede / oc sagde til dem / knurrer icke iblant huer andre. Der kand ingen komme til mig / vden saa er / at Faderen / som mig vdsende / drager hannem / oc ieg skal opuecke hannem paa den yderste dag. Der staar screffuit i Propheterne / De skulle alle bliffue lærdeEsaiæ. 54.Ioan. 1.Exodi 16. aff Gud. Huo som hører det nu aff Faderen / och lærer det / hand kommer til mig. Jcke / at nogen haffuer seet Faderen / vden den som er aff Faderen / hand haffuer seet Faderen. Sandelige / sandelige / ieg siger eder / Huo som tror paa mig / hand haffuer det euige Liff. Jeg er Liff sens Brød. Eders Fedre ode Manna i Ørcken / oc ere døde. Dette er det Brød som kommer aff himmelen / paa det / huo som der aff æder / icke skal dø. Jeg er det leffuendis Brød / som kom aff himmelen / huo som æder aff dette Brød / hand skal leffue i euighed. Och det Brød / som ieg vil giffue / er mit kød / huilcket ieg vil giffue / for Verdens Liff.

Da kiffuedis Jøderne iblant huer andre / oc sagde / huorledis kand denne giffue oss sit Kød at æde? Jhesus sagde til dem / Sandelige / sandelige / ieg siger eder / der som i icke æde menniskens Søns Kød / oc dricke hans Blod / da haffue i inted Liff i eder. Huo som æder mit Kød / oc dricker mit Blod / hand haffuer det euige Liff / oc ieg skal opuecke hannem paa den yderste dag. Thi mit Kød er den rette Mad / oc mit Blod er det rette Dricke. Huo som æder mit Kød oc dricker mit Blod / hand bliffuer i mig / oc ieg i hannem. Lige som den leffuendis Fader vdsende mig / oc ieg leffuer for Faderens skyld / lige saa / huo mig æder / den samme skal oc leffue for min skyld. Dette er det Brød / som er kommet aff Himmelen. Jcke som eders Fedre ode Manna / oc ere døde / huo som æder dette Brød / hand skal leffue euindelige.

Saadant sagde hand i Scholen / der hand lærde i Capernaum. Mange aff hans Disciple / der de nu det hørde / sagde / Denne er en haard Tale / huo kand høre hende? Der Jhesus merckte ved sig selff / at hans Disciple knurrede der faare / da sagde hand til dem / Forarger det eder? Huorledis / naar i da see menniskens Søn fare der op / som hand vaar før? Det er Aanden som gør leffuendis / Kødet er inted nytteligt. De ord som ieg taler / de ere Aand oc de ere Liff. |954 Men der ere nogle iblant eder / som icke tro. Thi Jhesus viste vel aff begyndelsen / huilcke som icke trode / oc huilcken hannem skulde forraade. Oc hand sagde. Der faare sagde ieg til eder / Jngen kand komme til mig / Vden det giffuis hannem aff min Fader.

Oc fra den tid ginge mange aff hans Disciple bag sig / och vandrede lenger icke mere met hannem. Da sagde Jhesus til de Tolff / ville oc i gaa bort? Da suarede Simon Petrus hannem / HERRE / huort skulle wi gaa hen? Du haffuer det enige Liffs Ord. Oc wi trode och forstode / at du est Christus / den leffuendis Guds Søn. Jhesus suarede hannem / Vdualde ieg icke eder Tolff / oc en aff eder er en Dieffuel / Men hand talede om Juda Simon Jscharioth / den samme forraadde hannem der effter / oc vaar en aff de Tolff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.