Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[142v]

¶ Jt andit Gratias.

O Gud din godhed tacke wi/
formedels Christum/ vor Herre/
for din velgerning rund oc blid/
met huilcken du beuare/
alt det der liff och leffnet haffuer/
aff dig sin føde oc nødtørfft faar
dig ske loff priiss oc ære
⁕ Lige som du haffuer nu bespiset/
vort Liff met legemlig føde/
saa lad vor Aand met din naade opfyllis/
at hun ey sueltis til døde/
dine hellige Ord henne |143rmætte kan/
oc føre henne i det foriætte land
vor høyste ro oc glæde
⁕ Giff oss nu alle i din samfund/
som er forsamlit hære/
at elske huer anden aff hiertens grund/
som Christus monne oss lære/
Beuare oss fra vor fiende gram/
fra alskens skade baade last oc skam/
du vilt vor beskermere vere
⁕ Loff ære oc tack i allen stund/
skal dig Gud fader være/
som løst haffuer oss aff Syndzens baand/
Giff oss dine Ord oc lære/
at tro paa din enbaarne Søn Jesum Christ/
wi dine Børn oc arffuinge vist/
dig euindelig prisse Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.