Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[144r]

Jth Gratias ath siunge effter maaltid. C. S. S.

O Gud wi tacke och loffue dig
ved din Søn Christ vor Herre/
for alle dine gaffuer oc godhed/
som du beuiser oss here/
Met megit gaat som du formerer
oc altid oss saa vel forseer/
Thi bør dig priss oc ære.
⁕ Som du nu haffuer vederqueget vel
vort Legeme met dine gode
Saa bede wi at du aandelige føder vor siæl
met dit hellige ord oc naade
|144v Der ved hun leffuer euindelig
oc bliffuer hoss dig til euig tiid
oc glædis for vden alende
⁕ Ere vere dig Fader i allen tiid
met din Søn Christ vor Herre
Ved huilcken du haffuer oss alle frid
dine euige Børn at vere
Di prise wi din barmhiertighed
met den Helligaand i euighed
Nu oc euindelige Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.