Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[168r]

Moses oc Jsraels Børn siunge Herren denne effterfylgende sang/ der han hialp dæm aff Egypternis haand. som screffuit staar i Moses anden bog Exo. xv. Ca. fordansket aff M. Hans Taussen

JEg vil siunge Herren/
thi han haffuer hederlige handlet/
Hest oc vogn haffuer han styrt i Haffuet.
Herren er min styrcke oc Lofsang/
oc han er min Salighed.
Det er min Gud/
hannem vil ieg prise/
han er min Faders Gud/
oc hannem vil ieg holde meget aff.
Herren er den rette stridzmand/
ia Herre er hans naffn/
Pharaos vogne/ och hans mact skød han ned i Haffuet
|168v⁕ Hans vdualde Høffuidzmend drucknede i fledehaffuet/
affgrunden haffuer betackt dem/
De suncke till bondz lige som Stene.
⁕ Herre din høyre haand gør merckelige vnderlige ting/
Herre din høyre haand haffuer nedslaget fienden.
⁕ Oc met din store herlighed/
haffuer du nedstyrt dine modstandere
⁕ Di der du vdlost din hastighed/
da op aad hun dem lige som Affner
⁕ Ved du bleste/ da skiød sig Vandet op/
oc Floderne stode i hoffue/
affgrundene plompede sammen mit vdi haffuet
⁕ Fienden sagde/ ieg vil forfylge dem oc griffue dem dele raabet vd/
oc husuale mig paa dem
⁕ Jeg skal draue mit Suerd/
oc min egen haand skal ødelegge dem.
⁕ Da lost du dit vær blæse/
saa betackte Haffuit dem/
oc de siuncke ned som Bly vdi mectige vand.
⁕ Herre huo er din lige iblant guderne?
Huo er din lige/ der saa mectig er hel|169rlig/ forferlig/ loflig/ oc i gerninger saa vnderlig?
Der du vdrackte din høygre haand
da slugte hun Jorden op.
⁕ Aff din barmhiertighed haffuer du lid dit Folck/
huilcket du haffuer forløst.
¶ Oc haffuer førd dem aff din styrcke/
til din hellige Bolig
⁕ Der Folckene det hørde/
da bebrede de/
banghed fald Philisterne paa.
¶ Da forfæredes Edoms Førster/
Redzle betog Moabs veldige/
och alle Canaans indbyggere mistrøstede.
⁕ Lad forfærelse oc fryct falde paa dem ved din veldige arm/
at de mue bliffue stille som Stene
¶ Jndtil dit Falck Herre er igiennem kommet/
indtil dette Folck er igiennem kommet/
det du haffuer forhuerffuet.
⁕ Før dem ind/
oc plante dem paa dit Arffbierge
¶ Huilcket du Herre haffuer giort dig til en Bolig/
til din helligdom Herre
|169vden din haand haffuer bered.
Herren bliffuer en Kong/
stedze oc euindelig
Thi Pharao drog ind i Haffuet/
met Heste oc vogne oc Reysenere/
och Herren lod Haffuet falde offuer dem
Men Jsraels Børn ginge paa det tørre/
mit igiennem Haffuet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.