Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[158r]

En deylig ny Vise om Christi fødsel met de Noder som A solis ortus Cardine siungis met.

JTh Barn er fød i Bethlehem
Thi gleder sig Hierusalem.
Her ligger han i ith krubbe rum/
Vden ende er hans Herredum
⁕ En Oxe oc Asen hoss hannem stod
De kende deris Herre oc Gud/
|158vDe Konger aff Saba komme der/
Offrede Guld/ Røgelse oc Mirre/
⁕ Hans Moder er den rene Mø
Som foruden Mand haffuer fød.
Satan kan icke staa hannem emod/
Vden Synd er han vorden vort Blod
⁕ Effter Kødet er han oss lig/
Men effter Synden gantske wlig.
Der met giorde han sig selff oss lig/
Oc førde oss saa til Hiemmerige.
⁕ For samme sin store naadelig tid/
Herre Gud ske loff i euighed.
Fra Hiemmelen kom den Engele skar/
Oc syntes for hyurderne obenbar.
⁕ Oc bade dem hen til Barnet gaa/
Der ind til Krubben som det laa.
Til Bethlehem i Dauids Stad/
Der om Micheas hagde før spaad.
|159r⁕ Han er den Herre Jesus Christ/
Eders trøst oc salighed for vist/
Thi skulle wi alle gledis der ved/
At Gud met eder er vorden eth
⁕ Han er nu fød eders Kød oc blod/
Oc er eders Broder mild oc god/
Huad kan eder skade Synd eller død.
Men i haffue Gud i all eders nød.
⁕ Lad storme Helffuede oc Sathan/
Gudz Søn er vorden eders Frelsermand.
Han kan oc vil alt met eder staa/
Der som i sette til hannem eders Tro.
⁕ Der maa eder friste huo som vil
Met tradz mue i binde dem til
J vinde dog før legen gaar vd/
For i ere bleffne slect met Gud.
⁕ Thi tacker Gud i euighed/
Tolmodige oc glade i alle tid.
At eder er fød en Frelsermand/
Christus Jesus saa heder hand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.