Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

Denne sang siungis offuer Christen menniskers Lig/ som hen Soffuer i Herren/ Der som en Quindis Lig begraffuis/ |161rskal mand Siunge hun/ Hendis oc hende Der som Hand/ hans och hannem staar

NV lader oss hans Legomme begraffue/
oc ingen tuiffuel der paa haffue/
han skal paa den yderste dag opstaa
oc wforkrenckelig her frem gaa
⁕ Jord er han oc skafft aff Jorden/
til Jorden bliffuer han nu igen/
oc aff Jorden skal han opstaa/
naar Gud lader sin Bason gaa.
⁕ Hans Siel skal leffue til euig tiid/
hoss Gud som hinde haffuer befriid/
fra Dødsens baand oc Helffuedis nød/
Vid sin Søns eniste Blod oc Død
⁕ Hans iammer/ armod oc elende/
er kommen til en salig ende/
han haffuer dragit Christi Aag/
er nu død men han leffuer dog
⁕ Siælen leffuer vden alle klage/
Legomet soffuer til Domme dag/
oc der vil Gud det forklare/
i euig glæde det beuare.
⁕ Han vor i denne iammerlige dal/
nu |161vbor han i den euige Sal/
i hederlig glæde oc bolige skøn/
skinner langt klarer end Solen.
⁕ Nu lader wi hannem soffue i fred/
wi gaar nu huer hiem til sit sted/
oc skicker oss der til betiden/
thi døden kommer oc er ey seen.
⁕ Der til hielppe oss Christus vaar trøst/
som met sit Blod haffuer oss igen løst/
fra Dieffuelsens mact oc euige ve/
hannem ske loff priss oc ære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.