Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[163r]

En Børnnesang om Julenat Mart. Lut. fordansket aff Hans Taussen.

AF Engle Chor hid kommer ieg/
god ny tidende at sige dig/
Den tidende er saa stor oc god/
At du maat faa baade hierte oc mod
⁕ J dag er eder fød ith Barn/
vdaff en Jomfru ren oc klar.
Det er ith Barn saa fauuert oc blit/
der ved i skulle glædes altid/
⁕ Det er den Herre Christ vor Gud
som vil eder fri vdaff all nød.
Selff vere eders Frelsermand/
oc løse eder aff Syndzens band
⁕ Han fører eder alskens Salighed/
den Gudfader haffuer beted.
At i met oss i Hiemmerig/
skulle leffue euindelig
¶ Tegen finde i simpelt och slet/
met Krubbe och Klude hans Seng red.
Och |163vBarnet der i suøfft oc lagt/
met huilcket Verden er begaffuet.
¶ Thi lader oss nu være glade/
met Hyrderne till Betlehem fare.
Ath skue oc see huad Gud haffuer giort/
Bekled saa sit euige Ord.
⁕ Giff act her paa mit Hierte och hu
huad ligger i hit Krubbe tru/
huo er det lille skøne Barn/
det er den lille Jesus fauuer.
⁕ Ver vel kommen du ædle gest/
som Syndere annamme helst.
Oc kommer elendig till mig/
huad tack kan ieg derfaar vide dig
⁕ O Herre skaber offuer alt/
huor er nu all din store mact.
At du her ligger paa tørt Hø/
aff huilcket æder Asen oc nød.
⁕ Det Verden vore end megit viid/
meer end hun er baade høy och siid/
met Guld och dyrebar Steen stafferd/
dog vore hun dig en Vugge sneffuer
⁕ Dit Fløel oc dit Silkekled/
er hø och Halm baade op och ned/
Som armt Folck vore dine lige/
Som du haffde ey andet Rige
|164r⁕ Det vor dig en behagelighed/
Ath lære mig denne Sandhed.
Ath all Verdens pral Godz oc ære/
monne for dig aldelis intet vere.
⁕ Ah min kære Jesu lille
Gør dig en reen Bolig stille.
J mit hiertens skrin at Bo/
at ieg dig aldrig glemme maa.
⁕ Der aff ieg ræt kan vere glad/
foruden øl foruden Mad.
Oc siunge Gaudeamus trøst/
aff frit mod och met hiertens løst.
⁕ Loff vere Gud i Hiemmel skøn/
Som oss gaff sin enborne Søn/
des glæder sig huer Engle skar/
Och siunge oss det til ith nyt Aar.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.